Circus Maximus
Overzicht van de tekenaars en schrijvers
nr. datum titel lengte Code/Pub 1e Ref.
O1 De Imitator 4 Szs : 1.311+5
O2 Een gelukwens van 1 Suske en Wiske : 29.10+5
O3 Baas Baas Ik heb het 1 1 Suske en Wiske : 29.11+2
O4 Kijk Bonaventura onze leeuwentemmer zit 1 2 Suske en Wiske : 29.11+3
O5 Ziezo Merci Thank you Dank 1 3 Suske en Wiske : 29.11+4
O6 Uw aandacht voor het Trio-Arto 1 4 Suske en Wiske : 29.11+5
O7 En dan nu de Knotsbombrothers 1 5 Suske en Wiske : 29.11+6
O8 Maak je niet zo druk 1 6 Suske en Wiske : 29.11+7