Knut Andersen
Overzicht van de tekenaars en schrijvers
nr. datum titel lengte 1e Ref.
O1 Dragsters 10 Strip Mix : 2.1+2
O2 Sabotage 10 Strip Mix : 2.1+4
O3 De gouden distel 10 Strip Mix : 2.1+19
O4 Amerikaans avontuur 16 Strip Mix : 2.1+32
O5 Motordevils 32 Strip Mix : 2.2+8