Basil (Speurneuzen) (Nederlands)
Overzicht van de tekenaars en schrijvers

Stripverhalen van de Speurneuzen
nr. datum titel lengte Code/Pub 1e Ref.
V1 12-86The Inca relics mystery 22 D/GMD 101 ( KAL 86-49 ) Donald Duck : 45.9+9
V2 87The great train robbery 38 D/G.M.D 102 Donald Duck : 44.12+9
V3 01-88Basil and the stolen painting 1 D/G.M.D. 010 ( DMM 88-4 ) Donald Duck : 44.23+6
V4 06-89Basil and the stolen whatsis 1 D/GMD 017 ( AA 89-26 ) Donald Duck : 44.25+8
V5 10-91Een minister in de war 3 H9101 ( NLDD 91-43 ) Donald Duck : 44.24+5
V6 07-94De zaak van de verdwenen architect 4 H 93169 ( NLDD 94-27 ) Donald Duck : 44.34+10
V7 11-95De vereniging van lange muizen 5 H 9486 ( NLDD 95-47 ) Donald Duck : 45.24+12
V8 07-01Het testament van Lady Mathilda 4 H 99263 ( NLDD 01-29 ) Donald Duck : 44.39+15