Zwarte wreker
nr. datum titel lengte 1e Ref.
O1 Colt Carter bezit de grootste 4 Sjors en Sjimmie : 5.7+2
O2 Tom Calligan is buitengewoon trots op 4 Sjors en Sjimmie : 5.9+3