985. Frans Integrale
31. Jerome K. Jerome Bloche (4)
1. Jerome K. Jerome Bloks - L'intégrale 1
Jaar van eerste uitgifte:   07
Uitgever: Dupuis
1 V1 46 Jerome K. Jerome Bloche - L'ombre qui tue
2 V2 46 Jerome K. Jerome Bloche - Les êtres de papier
3 V3 46 Jerome K. Jerome Bloche - A la vie à la mort
4 V4 46 Jerome K. Jerome Bloche - Passé recomposé
5 V6 46 Jerome K. Jerome Bloche - Le jeu de trois
6 V7 46 Jerome K. Jerome Bloche - Zelda
2. Jerome K. Jerome Bloks - L'intégrale 2
Jaar van eerste uitgifte:   07
Uitgever: Dupuis
1 V8 46 Jerome K. Jerome Bloche - Un oiseau pour le chat
2 V9 46 Jerome K. Jerome Bloche - Le vagabond des dunes
3 V10 46 Jerome K. Jerome Bloche - L'absent
4 V11 46 Jerome K. Jerome Bloche - Un bébé en cavale
5 V12 46 Jerome K. Jerome Bloche - Le coeur à droite
6 V13 46 Jerome K. Jerome Bloche - Le Gabion
3. Jerome K. Jerome Bloks - L'intégrale 3
Jaar van eerste uitgifte:   07
Uitgever: Dupuis
1 V14 46 Jerome K. Jerome Bloche - Le pacte
2 V15 46 Jerome K. Jerome Bloche - Un fauve en cage
3 V16 46 Jerome K. Jerome Bloche - La comtesse
4 V17 54 Jerome K. Jerome Bloche - La lettre
5 V18 54 Jerome K. Jerome Bloche - La marionette
6 V19 52 Jerome K. Jerome Bloche - Un petit coin de paradis
4. Jerome K. Jerome Bloks - L'intégrale 4
Jaar van eerste uitgifte:   16
Uitgever: Dupuis
1 V20 46 Jerome K. Jerome Bloche - Un chien dans un jeu de quilles
2 V21 46 Jerome K. Jerome Bloche - Fin de contrat
3 V22 52 Jerome K. Jerome Bloche - Déni de fuite
4 V23 54 Jerome K. Jerome Bloche - Mathias
5 V24 52 Jerome K. Jerome Bloche - Post mortem
6 V25 50 Jerome K. Jerome Bloche - L'ermite